Atvadas un bēres

Atvadas un bēres Rīgas Lutera baznīcā un draudzes centrā

Rīgas Lutera draudze piedāvā iespēju rīkot bēru ceremoniju Rīgas Lutera baznīcā vai draudzes centrā un atvadu mielastu draudzes namā. Lūdzu sazinieties ar draudzes kanceleju vai kādu no draudzes mācītājiem.

Sēras

Sēru gadījumā reti kurš spēj rīkoties mierīgi un pārdomāti. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir veltīt laiku saviem lēmumiem un neļaut uz sevi izdarīt spiedienu. Laiks starp cilvēka nāvi un apbedīšanu ir bezgala vērtīgs. Šajā laikā nāvi ir jāaptver un tam ir vajadzīgs laiks.
Sērošana ir inteliģence. Tā ir nevis inteliģences sasniegums, bet tās sākums. Tā ir vieta, kur jūs patiesībā piedzimstat, tā ir jūsu dziļākā straume kā cilvēciskai būtnei.

Cilvēks ir miris

Mēs pavadām un konsultējam tuviniekus bēru organizēšanā. Mēs atbalstām viņus, lai viņi paliktu aktīvi šajā posmā un atvadītos personīgās un mīlestības pilnās atvadās.

Skatīt vairāk

Kad aiziet bērns

Sava bērna zaudējums ir ļaunākais likteņa trieciens, ko vecāki var piedzīvot. Nav svarīgi, vai nāve bija pēkšņa vai paredzama, ciešanas ir vienmēr. Mēs, Rīgas Lutera draudze, esam ar jums pat šajā nepanesamajā brīdī.

Skatīt vairāk

Cilvēks ir miris

Cilvēks ir miris

Mēs pavadām un konsultējam cilvēkus bēru organizēšanā. Mēs atbalstām viņus, lai viņi paliktu aktīvi šajā posmā un atvadītos personīgās un mīlestības pilnās atvadās.

Veltiet laiku pirms pieņemt kādus lēmumus un neļaujiet nevienam uz sevi izdarīt spiedienu.
Laiks starp cilvēka nāvi un apbedīšanu ir bezgala vērtīgs. Tas nekad neatgriezīsies. Šo dienu gaita ir izšķiroša sēru procesam un līdz ar to arī jūsu turpmākajai dzīvei. Esiet vērīgs pret sevi un pievērsiet uzmanību savām vajadzībām.
Tuva cilvēka nāve bieži mūs sastop pilnīgi nesagatavotus. Daudzus biedē uzdevumi un formalitātes, kas tagad jākārto. Mēs esam sagatavojuši jums nelielu pārskatu par to, kā rīkoties nāves gadījumā.

Ja tuvinieks nomirst mājās, vispirms par to jāpaziņo ģimenes ārstam, savukārt, ja nāve iestājas slimnīcā vai aprūpes iestādē centrā, Jūs par to informēs šīs iestādes darbinieki. Tiks izsniegta miršanas apliecība, kas nepieciešama turpmākajām darbībām.

Ja cilvēks mirst veselības aprūpes iestādē vai medicīnas darbinieku aprūpē slimnīcā, vai neatliekamās palīdzības auto, nāves faktu konstatē attiecīgais medicīnas darbinieks, kas arī piederīgajiem izsniedz medicīnisko apliecību par nāves faktu, un mediķi paši mirušo nogādā ārstniecības iestādes patoloģijas nodaļas morgā. Bet, ja tuvinieks nomiris mājās, svarīgi izsaukt mirušā ģimenes ārstu, kurš konstatēs nāves faktu un var izsniegt medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Ja nāves cēlonis tomēr nebūs zināms, ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu autopsijas veikšanai, lai to noskaidrotu.

Ja miršanas fakta konstatācija notiek vēlu vakarā, naktī, brīvdienā vai oficiālā svētku dienā, kad ģimenes ārsts nav pieejams, var vērsties pie tuvākā dežurējošā ārsta vai sazināties ar mirušā ģimenes ārstu nākamajā dienā, ja tā ir darbdiena. Informācija par dežūrārstiem ārpus ģimenes ārsta darba laika pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: www.vmnvd.gov.lv, sadaļā Kur saņemt medicīnisko palīdzību?.
Var būt izņēmuma gadījumi, kad tuviniekiem nav zināms, kurš ir mirušā ģimenes ārsts. Tad var vērsties pie jebkura cita ģimenes ārsta. Ja nāve iestājusies nelaimes gadījuma, pašnāvības vai kādu vardarbīgu apstākļu dēļ (vai arī par to ir aizdomas), tad obligāti jāizsauc policija, kas lems par tiesu medicīnisko ekspertīzi.
Ja cilvēks nomiris mājās dabīgā nāvē un ir saņemts kāds no nepieciešamajiem dokumentiem (apliecība par nāves cēloni, ģimenes ārsta norīkojums vai policijas lēmums autopsijas veikšanai vai NMPD pavadlapa), nogādāt mirstīgās atliekas morgā var gan piederīgie pašu spēkiem, gan ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Taču svarīgi neaizmirst, ka morgs pieņems nelaiķi tikai tad, ja būs saņemts kāds no minētajiem dokumentiem.

Ja cilvēks nomiris ārpus mājām, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) pa tālruni 113. Ja aizgājēja piederīgie ir notikuma vietā, NMP brigādes mediķi medicīniskajā dokumentācijā fiksēs bioloģiskās nāves faktu un izsniegs pavadlapu mirušā nogādāšanai morgā.
Ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, par miršanas faktu jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu iestādei. Miršanas fakts tiek reģistrēts, pamatojoties uz vienu no miršanas faktu apliecinošiem dokumentiem: ārstniecības iestādes vai ārsta izdotu apliecību par nāves cēloni, kā arī tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu.
Kad miršanas fakts reģistrēts, dzimtsarakstu iestāde pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību, kas tuviniekiem var būt nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapvietas saņemšanai un citiem gadījumiem.

Sazinieties ar apbedīšanas biroju, kuram vēlaties uzticēt bēru organizēšanu vai zvaniet mums, lai palīdzētu noorganizēt šo posmu.
Rīgas Lutera draudze sadarbojas ar Vītolu apbedīšanas dienestu. Kontakti: Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026, diennakts tālrunis: 371 29108650, e-pasts: info@vitoluad.lv
Tuvinieki var izvēlēties arī citu apbedīšanas biroju.

Informējiet savus tuvākos radus un draugus. Apkopojiet informāciju un pārrunājiet turpmākās darbības. Kādi ir vēlējumi bērēs? Vai ir jāinformē citi cilvēki? Kurš uzņemas kādus uzdevumus?

Sazinieties ar Rīgas Lutera draudzes mācītājiem un/vai kapelānu, lai pieteiktos uz pastorālu sarunu pirms bēru norises. Šīs sarunas laikā varēsiet ne tikai dalīties par aizgājēju un sniegt par viņu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnvērtīgi noturētu bēru ceremoniju, bet arī tā ir saruna un laiks Jums pašiem. Lai pārdomātu, pārrunātu, meklētu padomu un atbalstu.

Nāves fakta gadījumā jums būs nepieciešami vairāki dokumenti, kā piemēram, miršanas apliecība, līgums ar kapiem par kapa vietu, citi līgumi, novēlējumi un testamenti. Ja atsevišķus dokumentus nevarēs atrast, atbalstīsim to pieprasīšanā atbildīgajām iestādēm. Ja ir zināms, ka mirušajai personai bija noslēgts dzīvības apdrošināšanas līgums, jāinformē apdrošināšanas sabiedrība.

  • Noteikt apbedīšanas veidu (kremācija vai apbedīšana kapsētā)
  • Kapsētas izvēle un kapa vietas ierādīšana
  • Bēru laika precizēšana
  • Vienošanās ar mācītāju vai izvadītāju
  • Bēru norises pārrunāšana ar mācītāju vai izvadītāju un draugiem, tuviniekiem
  • Bēru paziņojums laikrakstā vai sociālajos tīklos
  • Sēru kartītes (ja plānojat tādas izgatavot)
  • Mirušās personas foto attēls (ja plāno izvietot atvadu vietā)

Kremācijā mirušā ķermenis tiek kremēts un pēc tam izsniegta urna ar pelniem. Atšķirībā no apbedīšanas kremācija piedāvā vairākas dažādas apbedīšanas iespējas (urnas ierakšana kapsētā, mirušās personas pelnu izkaisīšana dabā).

Nākamo dienu un nedēļu laikā jums būs pakāpeniski jāsāk pārvaldīt mirušās personas mājsaimniecību un pašreizējos līgumus. Pārbaudiet, kādi līgumi bija mirušajam. Pēdējo mēnešu bankas izrakstos ir atsauces uz līgumiem un abonementiem. Pārrunājiet ar radiniekiem, kuri turpmāk rūpēsies par dzīvokli, mājdzīvniekiem, augiem. Paziņojiet apdrošināšanas kompānijām, veselības apdrošināšanas kompānijām, darba devējiem utt.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
• darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai tā apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā;
• bezdarbnieka nāves gadījumā;
• pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
Ja mirusī persona vienlaikus atbilst vairākiem nosacījumiem, kas apbedītājam dod tiesības saņemt šo pabalstu, tad izmaksā vienu, apmērā lielāko, apbedīšanas pabalstu.
Sīkāku informāciju meklēt šeit: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/apbedisanas-pabalsts

Kad nomirst bērns

Kad nomirst bērns

Sava bērna nāve ir ļaunākais likteņa trieciens, ko vecāki var piedzīvot. Nav svarīgi, vai nāve bija pēkšņa vai paredzama, ciešanas ir vienmēr. Mēs, Rīgas Lutera draudze, esam ar jums pat šajā nepanesamajā brīdī.

Mēs vienmēr veltām īpašu uzmanību mirušo bērnu vecāku atbalstam. Mirušais bērns atstāj tukšumu, un katram ģimenes loceklim jāiemācās ar to tikt galā – pat, ja šajā brīdī nevar pat iedomāties KĀ to izdarīt.

Dienas starp nāvi un apbedīšanu ir izšķirošas turpmākajai sēru gaitai. Mēs atbalstām jūs šī vērtīgā laika veidošanā, jo tas nekad neatgriezīsies. Piemēram, jūs varat izgatavot zārku pats vai apģērbt un ieguldīt savu bērnu tajā pats. Baznīcā vai gaišajā draudzes centrā jums tiks dota iespēja atkal redzēt savu bērnu un atvadīties – mazā vai lielākā lokā. Iespējams, vēlēsities apzīmēt vai apgleznot sava bērna zārku kā atvadu rituālu un uzdāvināt viņam kādas personīgas dāvanas pēdējā ceļojumā.

Mēs vēlamies jūs iedrošināt stāties pretī šīm grūtākajām atvadām dzīvē, jo esam pārliecināti, ka jauns sākums bez atvadīšanās ir grūts. Visticamāk, Jūs, jau jūtat, ko vēlaties darīt un uzticieties sev šajā brīdī. Viss, ko jūs darītu, ir pilnīgi normāli.

Katra dzīve ir neaizmirstama – jo katra dzīve ir dāvana, lai cik īsa vai trausla tā būtu. Arī Zvaigžņu bērni ir neatņemama ģimenes sastāvdaļa. Mēs būsim līdzās un uztversim jūsu bēdas nopietni, jo šis bērns bija jūsu bērns, pat ja gandrīz neviens par viņu nezināja. Jūsu bērns vienmēr būs jūsu sirdī.

Mīļie vecāki,

bērna zaudēšana izjauc visu pasaules kārtību. Taču šobrīd ir jāpieņem lēmumi, kurus vecāki pat nejūtas spējīgi pieņemt.

Pirmā un visas turpmākās darbības atšķiras atkarībā no tā, vai bērns ir Zvaigžnu bērns vai bija vecāks. Veltiet laiku saviem lēmumiem un neļaujiet nevienam uz sevi izdarīt spiedienu. Zvaigžņu bērni jeb eņģeļbērni ir tie mazuļi, kuriem bija lemts mammas puncītī uzkavēties īsu laiku, dzimt priekšlaikus vai mirušiem, vai aiziet neilgi pēc savas dzimšanas. Viņus zaudē ne tikai vecāki, zaudējums ir arī brāļiem, māsām, vecvecākiem, ģimenes draugiem…

Lūk, daži padomi šajā brīdī.

Paziņojiet ģimenes ārstam, ja bērns nomiris mājās. Nāves gadījumā slimnīcā iestāde informē ārstu. Tiks izsniegta miršanas apliecība, kas nepieciešama turpmākajām darbībām. To neizsniedz nedzīvi dzimušiem bērniem, kas sver mazāk par 500 gramiem (grūtniecība līdz 22.nedēļai – auglis).

Bērni, arī Zvaigžņu bērni, ir jāapglabā tikpat cieņpilni un īsti kā jebkuru pieaugušu cilvēku. Ir vairākas iespējas, kā to izdarīt.

Ja mazulis tiek zaudēts līdz 22.grūtniecības nedēļai, viņu nosūta uz Krematoriju, kur notiek kopīga kremācija. Ja vecāki vēlas, tad šo bērniņu var atsevišķi kremēt (tā būs papildus maksa) un tiks izsniegta atsevišķa urna.
Ja emocionālu vai kādu citu apstākļu dēļ vecāki nevar uzņemties apbedīšanu, nedzīvi dzimis bērniņš tiks kremēts un vēlāk apbedīts kopā ar citiem bērniem Rīgas Lutera baznīcas dārzā esošajā Dvēseļu dārzā, Rīgā, Torņakalna ielā 5. Jūs tiksit informēti par laiku, kad kopīgā bērnu apbedīšana notiks.

Ja bērniņš piedzimst pēc 22.grūtniecības nedēļas, viņu reģistrē. Ja bērniņš piedzimst nedzīvs, nomirst uzreiz pēc piedzimšanas, viņu ved uz Bērnu slimnīcas (BKUS) pataloģijas nodaļu, kur izdod Miršanas zīmi un pēc tam vecākiem jādodas uz Dzimtsarakstu nodaļu reģistrēt bērnu – jādod vārds un tiek piešķirts personas kods.
Šo bērniņu vecāki var apbedīt gan kapos, gan kremēt (individuāla kremācija vai kopīga). Ja izvēlaties individuālu kremāciju, tas var dot laiku lēnām pārdomāt, kur īsti urniņu vēlaties aprakt vai izkaisīt pelnus. To var izdarīt arī Dvēseķu dārzā pie Rīgas Lutera baznīcas. Arī šajā gadījumā ar kremāciju saistītos jautājumus palīdzēs nokārtot BKUS pataloģijas nodaļā.

Mūsu pieredze liecina, ka brāļiem un māsām, ģimenes locekļiem un draugiem ir jādod iespēja atvadīties. Tas padara zaudējumu jūtamāku apkārtējiem un vecāku skumjas “saprotamākas”.

Sazinieties ar Rīgas Lutera draudzes mācītājiem un/vai kapelānu, lai pieteiktos uz pastorālu sarunu pirms bēru norises. Šīs sarunas laikā varēsiet ne tikai dalīties par aizgājēju un sniegt par viņu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnvērtīgi noturētu bēru ceremoniju, bet arī tā ir saruna un laiks Jums pašiem. Lai pārdomātu, pārrunātu, meklētu padomu un atbalstu.

Bērna nāves gadījumā būs nepieciešama miršanas apliecība (izņemot, ja ir Zvaigžņu bērns).

Sazinieties ar apbedīšanas biroju, kuram vēlaties uzticēt bēru organizēšanu vai zvaniet mums, lai palīdzētu noorganizēt šo posmu. 

Rīgas Lutera draudze sadarbojas ar Vītolu  apbedīšanas dienestu. Kontakti: Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026, diennakts tālrunis: 371 29108650, e-pasts: info@vitoluad.lv

Tuvinieki var izvēlēties arī citu apbedīšanas biroju.

Ja jūsu bērnam jau bija savi līgumi (mobilais tālrunis, dalība kādā klubā, pulciņā, utt.) un/vai viņš bija aktīvs sociālajos tīklos, atcerieties tos attiecīgi atcelt/slēgt.

Zaudējums vienmēr izraisa skumjas, sirdsāpes un tukšuma sajūtu, tādēļ ir nepieciešams sērot. Sērošana var turpināties ilgāk nekā var sagaidīt un tai var būt kritumi un kāpumi, tādēļ piedāvājam dažus avotus, kas var palīdzēt šajā laikā.

Sērošanas Dziedināšanā
Piedāvājam noskatīties mācītājas Daces Zušmanes lekciju “Ceļojums caur sērām uz dziedinātu sirdi”.
Lekcijā uzzināsiet:
• Kas ir sērošana: tās definīcijas un mīti.
• Kā izpaužas nedziedinātas sēras un kā tās ietekmē mūsu dzīves visos līmeņos.
• Pandēmijas laika pārmaiņas, izaicinājumi un iespējas.
• Kā mēs varam sevi un cits citu sērās atbalstīt: konkrētas rīcības.
Sēru dziedināšanas metode ir palīdzējusi miljoniem cilvēku atstāt savas sāpes (ne atmiņas) pagātnē. Lekcija ir kā ieskats šajā metodē, ar cerību, ka ikviens līdzdalībnieks saskatīs sevī iespēju noslēgt attiecības ar konfliktējošām sajūtām par notikušo nesenā vai senā pagātnē.

Agneses Megnes lekcijas un podkāsti. Agnese Megne ir kapelāne, raidieraksta “Visam savs laiks” veidotāja.
https://linktr.ee/visamsavslaiks

Katru gadu jūnijā Dvēseļu dārzā Torņakalnā, kas ir Latvijā otrā piemiņas vieta grūtniecības vai dzemdību laikā vai drīz pēc dzemdībām mirušajiem bērniem neatkarīgi no vecāku reliģiskās piederības, notiek piemiņas dievkalpojums.
Dvēseļu dārza Torņakalnā piemiņas vietas izveide tika realizēta par ziedojumiem (10 000 eur), tās arhitektonisko ietvaru veidojusi arhitekte Dace Putniņa, un piemiņas vietu – tēlnieks Kristaps Gulbis.
www.dveseludarzs.lv

Katru gadu otrā decembra svētdien visā pasaulē tiek atzīmēta kā mirušo bērnu piemiņas diena. Šajā dienā bērnus zaudējušo ģimeņu atbalsta organizācija “The Compassionate Friends” aicina plkst. 19:00 aizdegt logos sveces. Ievērojot vienotu laiku, sveču gaisma dažādās laika joslās veselu diennakti atgādinās mums par to mūžīgo gaismu, ko mūsu dzīvē nesuši pāragri aizgājušie bērni. Šajā dienā Rīgas Lutera baznīcā notiek īpašs dievkalpojums mirušo bērnu piemiņai.