Manas dzimtas samezglojumi un svētības

Mūs veido daudzi samezglojumi un svētības. Dzīvot atpestītu dzīvi, iet dziedināšanas ceļu nozīmē izskaidroties ar šiem samezglojumiem, apzināties tos, nosaukt vārdā un uzticēt Dievam. Liela daļa samezglojumu un svētību nāk no iepriekšējām paaudzēm – mēs esam tā visa mantinieki, ko iepriekšējās paaudzes, bet, jo īpaši, mūsu vecāki un vide, kurā esam uzauguši, ir neapzināti nodevusi mums. Cilvēka dzīves uzdevums ir darboties pie tā, lai tas, kas mūsos samezglojies, atraisītos, bet svētības sasietos vēl stiprāk – tā, lai nekas tās nespētu izjaukt. To arī nozīmē Kristus “pavēle” saviem mācekļiem – sasiet un atraisīt. Šī “pavēle” ir saistīta ar atbildības uzņemšanos par to, kas mēs katrs esam, par visu, kas mūs ir veidojis – gan labais, gan ļaunais, un pieder pie pestīšanas un dziedināšanas ceļa.

Reizi divos mēnešos Rīgas Lutera draudzē notiek seminārs par genogrammu. Genogramma palīdz detalizēti ieraudzīt, kā ģimenes sistēmā vairāku (3-4) paaudžu lielākie notikumi un savstarpējās attiecības spēj ietekmēt cilvēku tagadnes uzvedību un ikdienu, un rast psiholoģiskus un garīgus risinājumus, lai atbrīvotos no pagātnes nospiedumiem. Šis divu dienu seminārs līdzas darbam ar genogrammu piedāvā arī autentisku uzticēšanās un kopības, solidaritātes gaisotni mazajās grupās, izjūtas par draudzes būtības “nogaršošanu”, kā arī dievkalpojumu kā emocionāli aizkustinošu un dziedinošu brīdi, kas arī ir jebkurš dievkalpojums.

Semināra programma

Semināra dalības maksa

Ziedojuma rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Konts: LV02UNLA0003000701104 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000066302
Informācija saņēmējam: genogrammas semināra atbalstam

Sagatavošanās semināram

Līdz semināra sākumam katram dalībniekam būs jāizveido sava dzīvesstāsta un dzimtas genogramma, par kuru būs jāpastāsta mazajā grupā (katram dalībniekam tiek dota viena stunda laika). Plašāku informāciju par genogrammas sastādīšanu dalībnieki saņems 2-3 nedēļas pirms semināra sākuma vai kolīdz ir veikts ziedojums kā apstiprinājums savai dalībai seminārā.

Semināru vada mācītājs Linards Rozentāls un mazo grupu vadītāji.
Kontakti uzziņām: info@luteradraudze.lv

Pieteikšanās

Par genogrammu

Genogramma ir vismaz trīs paaudzes (es, vecāki, vecvecāki) aptveroša ģimenes sistēmas grafiska karte/attēlojums, kuru ģimenes terapeiti dēvē par genogrammu. Genogrammas konceptu ir izveidojis Murray Bowens un tā ir tālāk attīstījusies un precizēta, pateicoties daudzu citu sistēmisko ģimenes terapeitu darbam.

Genogramma ir dzimtas koka grafisks atveidojums, kas sevī ietver daudz vairāk informācijas nekā tikai informāciju par konkrētajām personām. Genogramma sniedz informāciju un reizē arī pārskatu par attiecībām ģimenes locekļu starpā vairāku paaudžu griezumā. Tā piedāvā ietvaru, kurā jaunā gaismā var atklāties mūsu problemātisko izturēšanās veidi un simptomi. Genogrammas veidošana var Jūs novest jaunā pašizpratnes pakāpē, jo redzami kļūst paaudzēs atkārtojošie musturi, kuros ir apslēptas norādes uz neatrisinātām emocionālām problēmām, slimīgām kauna un vainas izjūtām, un ģimenes sistēmas noslēpumiem.

Genogrammas izveidošanai nevajadzētu būt vienkārši pašmērķim, bet gan daļai no sevis izpētes un izprašanas procesa. Tieši tāpēc – arī genogramma – ir daļa no mūsu, Lutera draudzes, garīgā darba piedāvājuma, kas jau līdz šim ir aptvēris vairākas sevis izprašanas un izzināšanas metodes. Tā ir apzināšanās, ka tas, kas mēs domājam, ka esmu Es, ir veidojies arī kā iepriekšējo paaudžu rezultāts. Vācot informāciju genogrammas izveidei, ir svarīgi fokusēties uz tās objektivitāti un autentiskumu. Varbūt kāda informācija ir jāpārbauda vēl pie kādiem avotiem vai jāsalīdzina ar citu priekšstatiem par to. Taču bieži genogrammas tiek izveidotas arī pēc sarunas ar tikai vienu personu.

Materiāli: