Atskats uz draudzes sapulci jeb Lielo Sarunu 29.03.2020

Virsmācītājs Kaspars Simanovičs sniedza pārskatu par draudzes garīgo un saimniecisko darbu 2019.gadā. Viņš informēja par mācītāja I. Paiča mācību atvaļinājuma turpināšanos vēl vienu gadu, par veiktajām svētdarbībām, par pirmdienu meditācijas vakariem, kas pārtapuši par diskusiju vakariem, par mācītāju pieņemšanām, pastorālajām sarunām un ekumēniskajām tikšanās reizēm ar citu apkaimes draudžu garīgajiem vadītājiem.

2019. gadā Rīgas Lutera draudzē kristīti 190 bērni, iesvētīti 282 cilvēki, atjaunojuši piederību draudzei – 117. Notikušas 90 laulības un laulību iesvētes. Draudzes locekļu skaits – 4346. Draudzē strādā 11 algoti darbinieki un 4 darbinieki, ar kuriem noslēgtas līgumattiecības.

Svētdienas skola ir turpinājusi darbu visu sezonu. Šobrīd tajā piedalās 40 bērni un 17 skolotāji. Bērnu skaitā ir bijis kritums, kas rosinājis pārdomas, vai nākamajā sezonā svētdienas skolas darbu turpināt.
Tāpat darbu turpinājis koris, senioriem veltīti pasākumi, t.sk. radošā darbnīca Visdārgākā Pērle, pēminderi un dāmu komiteja. Notikuši vīru vakari, valdes un padomes sēdes. Tikuši organizēti arī visdažādākie koncerti – tostarp brīvdabas koncerti baznīcas dārzā, labdarības koncerts “Nāc līdzās Ziemassvētkos!” u.c., Citādais dievkalpojums, talkas, Adventa tirdziņš, vasaras nometne.
Tāpat veikti saimnieciskie darbi – Draudzes centra ventilācijas sistēmas remonts, ēku pielāgošana ugunsdrošības un būvvaldes prasībām, vecā draudzes nama ēkas apsaimniekošana u.c. Plānotie darbi – baznīcas teritorijas vides pielāgošana apmeklētāju ērtībām, labierīcību iekārtošana baznīcā, altāra nomaiņa, Dvēseļu dārza ierīkošana.
Virsmācītājs pateicas visiem brīvprātīgajiem un draudzes darbiniekiem!

Turpinājumā draudzes padomes priekšsēdētāja Žanete Drone ziņo par prioritātēm draudzes un padomes darbā 2019. gadā. Viņa akcentē Centra cilvēka izaugsmei “Torņakalns” (turpmāk – CCI) izveidi, kura ideja tapa apmēram sešus gadus, tas sāka darboties 2019. gada oktobrī un pārsvarā balstās uz brīvprātīgo darbu. Žanete uzsver, ka CCI tika veidots tāpēc, ka garīguma meklējumi sabiedrībā aug, bet apmeklētāju skaits baznīcā mazinās. Viņa uzsver, ka CCI, tāpat kā baznīca, iemieso Kristus principu par katru cilvēku kā vērtīgu Dieva bērnu. Starp draudzi un CCI ir noslēgts sadarbības līgums, CCI savos ienākumos dalās ar draudzi un tā pārvaldība ir draudzes kontrolē.

Revidente Māra Līguta īsumā iepazīstina klātesošos ar revidentu ziņojumu par draudzes finanšu gada pārskatu, kuru sagatavojusi grāmatvede A. Lazdiņa un pārbaudījušas 4 revidentes – M. Līguta, Z. Miezaine, O. Blumberga un L. Kalnāja. Tiek secināts, ka, salīdzinājumā ar 2018. gadu, draudzes ieņēmumi ir mazinājušies, bet izdevumi palielinājušies. Revidentu slēdziens ir tāds, ka prezentētais gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par draudzes finansiālo situāciju gada beigās. M. Līguta arī uzsver, ka ir iesniegts lūgums VID sadalīt draudzes nodokļu maksājumus ilgākā termiņā.

Rīgas Lutera draudzei vairs nav sabiedriskā labuma organizācijas statusa, jo ir mainījusies likumdošana un uzņēmumi vairs nav ieinteresēti ziedot sabiedriskajam labumam. Taču, ja ir vēlme ziedot, saņemot nodokļu atlaides, tad ziedojumus draudzei var veikt arī caur Lutera draudzes fondu (sīkāka informācija šeit>>), atbalstot, piemēram, baznīcas remontu, Dvēseļu dārza izveidošanu u.c.

Turpinot par finanšu situāciju, mantzinis Egils Ailis paskaidro, ka 2019.gada budžetā tika sasniegts ieplānotais. Būtiski palielinājušies ieņēmumi no koncertiem baznīcā. Iztērēts kopumā par 2% mazāk, nekā bija plānots. Šobrīd ir saglabājies parāds arī LELB Virsvaldei. E. Ailis uzsver, ka budžets pašreizējos ārkārtas apstākļos ir uz “trausla ledus”. Nopietni jādomā, kā nodrošināt draudzes darbu situācijā, kad klātienes pasākumi un ziedojumi skaidrā naudā vairs nav iespējami. Tiek pārskatīts šī gada budžets un meklētas iespējas samazināt izdevumus. E. Ailis lūdz atbalstīt draudzes darbu, ziedojot elektroniski.

Sapulces noslēgumā notiek draudzes padomes un revidentu nominācijas komisijas vēlēšanas. K. Simanovičs informē, ka Rīgas Lutera draudzes padomes vēlēšanas paredzētas 2021. gada 14. martā. Š.g. februāra padomes sēdē tika izlemts, ka padomes locekļu skaits samazināsies no 19 uz 12, revidentu skaits no 4 uz 3, savukārt mācītāju skaits paliek nemainīgs – 3. Šo skaitu ir apstiprinājis arī LELB Rīgas iecirkņa prāvests. Par to, ka nav iebildumu pret šādu skaitu, nobalso arī sapulcē virtuāli klātesošie 57 Lutera draudzes aktīvie locekļi. Notiek arī balsojums par padomes izvirzītajiem nominācijas komisijas locekļiem, kas izraudzīs kandidātus nākamajai padomei un revidentiem. Nominācijas komisijā tiek ievēlēti: K. Simanovičs, I. Paičs, L. Rozentāls, Ž. Drone, V. Kuļikovskis, V. Muižniece un G. Sprance.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.