Krustvecāks kristāmam bērnam

Bērnam var būt viens, divi vai vairāki krustvecāki. Kristāmam bērnam var arī nebūt krustvecāku. Krustvecākiem nepastāv dzimuma ierobežojumi, piemēram, bērnam var būt divas krustmātes.

Krustvecākiem, ja tādus pieaicina, jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus.

Topošos krustvecākus, kuri nav iesvētīti, Rīgas Lutera draudze aicina uz iesvētību nodarbībām.

  • Pastāsti citiem